Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dansschool LivenDance

 

Artikel 1. DEFINITIES

1.1 LivenDance: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder (57375380).

1.2 Overeenkomst: elke inschrijving, afspraak, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden tussen de consument en Dansschool LivenDance, conform het bepaalde in de overeenkomst.

1.3 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Dansschool LivenDance (te Leidschendam.)

2.2 Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ”naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.

2.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ”naar de geest” van de Algemene Voorwaarden.

2.6 De Algemene Voorwaarden en de gegevens op de website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dansschool LivenDance is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de Algemene Voorwaarden en/of op de website kunnen voorkomen.

2.7 Dansschool LivenDance heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd of worden bijgewerkt omwille van de volgende redenen:

– veranderingen in de manier waarop de Dansschool LivenDance werkt;

– veranderingen in de wettelijke vereisten of de voorschriften die Dansschool LivenDance moet naleven; of

– wijzigingen in hoe Dansschool LivenDance betalingen aanvaardt.

 

Artikel 3. LIDMAATSCHAP

3.1 Met het akkoord gaan van deze Algemene Voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt de ingeschrevene voor een bepaalde periode cursist, ook te noemen leerling, van Dansschool LivenDance.

3.2 De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3 Elke overeenkomst die wordt gesloten tussen Dansschool LivenDance en de ingeschrevene wordt uitsluitend gesloten tussen deze twee partijen.

3.4 Inschrijving kan alleen middels het inschrijfformulier geschieden.

3.5 Ingeschrevene cursisten voor de les ‘Feminine Diversity’ hebben de mogelijkheid om een strippenkaart aan te schaffen. De kosten hiervan zijn te vinden op de website. De kosten voor de aanschaffing van een strippenkaart komen niet in aanmerking voor restitutie bij het niet volmaken van de strippenkaart.

 

Artikel 4. CONTRIBUTIE

4.1 De vermelde prijzen voor de cursussen zijn in euro’s.

4.2 Voor elke cursus is vooraf de hoogte van de kosten bekend. Deze kosten staan vermeld op het inschrijfformulier en zijn per maand.

4.3 Indien een cursist zich inschrijft in de loop van de maand zal de cursist de lessen betalen die hij/zij die maand volgt. Hierna betaalt de cursist per maand.

4.4 Een cursusjaar bestaat uit tien maanden, van September tot en met Juni. De betaling geschied per kwartaal. Er zijn drie kwartalen. Per kwartaal worden de kosten verrekend. Zo een kwartaal bestaat uit drie maanden met uitzondering van het laatste kwartaal. Deze bestaat uit 4 maanden namelijk maart, april, mei en juni.

4.5 Nationale schoolvakanties die gepland zijn tijdens een kwartaal worden niet in mindering gebracht op de kwartaal contributie.

4.6 Indien er meer dan één les in de week wordt gevolgd, krijgt de ingeschrevene een korting van 10% op de contributie van de 2e les.

4.7 Kortingen worden ook toegepast indien 2 of meer gezinsleden staan ingeschreven bij Dansschool LivenDance. Voor verdere informatie vraag aan de docent(en) of kijk op de website.

4.8 Met de inschrijving wordt de ingeschrevene verplicht om de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen.

4.9 Bij uitblijven van betaling zult u één herinnering ontvangen. Indien betaling nogmaals uitblijft, krijgt de ingeschrevene een tweede herinnering en zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling hierna wederom uitblijven dan zullen er juridische stappen worden ondernomen.

 

Artikel 5. AFMELDING

5.1 Als de ingeschrevene door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat is de lessen te volgen, dient de ingeschrevene dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Dansschool LivenDance te melden.

5.2 Bij afmelding – om welke reden ook – is de ingeschrevene verplicht de volledige contributie voor de cursus te betalen.

5.3 Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast. De ingeschrevene wordt hierover via een mailbericht of telefonisch op de hoogte gebracht. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.

 

Artikel 6. OPZEGGING LIDMAATSCHAP

6.1 De ingeschrevene dient zijn lidmaatschap uiterlijk één maand voor de laatste maand van het lopende kwartaal op te zeggen. Indien dit uitblijft, vervalt de betalingsverplichting niet voor het volgende kwartaal.

6.2 Een abonnement stopzetten geschiedt schriftelijk door middel van een email te sturen naar het adres: livendancekj@gmail.com

6.3 Een abonnement tijdelijk stopzetten – om welke reden dan ook – is niet mogelijk.

6.4 Opzegging tijdens een lopend kwartaal is mogelijk, echter vervalt de betalingsverplichting niet. Restitutie van het lesgeld is evenmin mogelijk. Dit geldt eveneens voor het strippenkaart abonnement. Wanneer ingeschrevene besluit om tussentijds te stoppen, dient toch het gehele kwartaal te worden betaald.

 

Artikel 7. PRIVACY

7.1 De door de ingeschrevene verstrekte vertrouwelijke informatie wordt door Dansschool LivenDance vertrouwelijk behandeld. Dansschool LivenDance conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

7.2 De door de ingeschrevene verstrekte vertrouwelijke informatie wordt alleen gebruikt door Dansschool LivenDance ten aanzien van administratieve doeleinden.

7.2 De versterkte vertrouwelijke informatie wordt niet gedeeld en/of verkocht aan derden.

7.3 De versterkte vertrouwelijke informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Dansschool LivenDance als mede de gemeente, zijn niet aansprakelijk voor schade, blessures en/of letsels of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.

8.2 Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden vrijwaart u Dansschool LivenDance en de gemeente voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten.

 

Artikel 9. GELDENDE HUISREGELS

9.1 Algemeen

– Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool, evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de docent op te volgen.

9.2 Introducés

– Er zijn periodieke kijklessen of proeflessen, waar introducés en/of bezoekers van harte welkom zijn. De data zullen voortijdig bekend worden gemaakt op de website en/of via de facebook site van Dansschool LivenDance. U kunt ook informeren bij de docent, in verband met bijzonderheden.

9.3 Sieraden

– Tijdens de danslessen mogen er geen sieraden worden gedragen (grote oorbellen, kettingen, horloges, armbanden en ringen).

9.4 Consumpties

– Het is niet toegestaan om drank- en/of etenswaren mee te nemen of te nuttigen in de dansschool.

– In de kleedkamer mogen geen warme etenswaren worden genuttigd.

9.5 Foto- en filmopnamen

– Er worden foto’s van de lessen en voorstelling(en) gemaakt, die voor commerciële doeleinden worden geplaatst in de krant, reclamefolders en/of op de website van Dansschool LivenDance. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dient u dit te melden bij de docent.

9.6. Overig

– Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de docent lesmateriaal, oefenstof, combinaties en/of dansen te gebruiken voor doeleinden buiten Dansschool LivenDance.

 

Artikel 10. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

10.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

10.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

10.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de Opdrachtnemer zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).